Pages Menu
Categories Menu

Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1, Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder; Evenement, de in enig jaar te houden hardloopwedstrijd, Spa – Francorchamps Run;
Deelnemer De natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement;
Overeenkomst De overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement;
Organisator Stichting Loopevenementen S.A.
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst.

Artikel 2, Deelname

1. Een Deelnemer dient op dag waarop het Evenement wordt gehouden tenminste de door de Organisator voor dat Evenement vastgestelde minimumleeftijd te hebben bereikt vanaf 16 jaar.
2. De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen, indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld volledig is voldaan en indien de Deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.
3. Doorverkoop of overdracht van het startbewijs van het Evenement is niet toegestaan.
4. Direct na uw inschrijving kunt u uw inschrijvingsgeld voldoen. U wordt vervolgens doorgeleid naar Kraftman Chrono Timing die voor de Spa Francorchamps Run de inschrijving en tijdwaarneming verzorgt.
Bij intrekking van de inschrijving vindt geen restitutie plaats.
5. De Organisator kan op grond van te weinig deelname of overmacht op laat tijdstip besluiten het Evenement geen doorgang te laten vinden. Bij afgelasting door te weinig deelname of overmacht zal geen nieuwe datum worden vastgesteld; de eerstvolgende editie vindt dan een jaar later plaats. In dit geval zal geen restitutie van inschrijfgelden en extra bestellingen aan Deelnemer plaatsvinden.
6. De Organisator is niet aansprakelijk voor door de Deelnemer gemaakte kosten wanneer het Evenement ten gevolge van te weinig deelname of overmacht afgelast moet worden.
Spa Francorchamps Run 1

Artikel 3, Aansprakelijkheid

1. Aansprakelijkheid organisatie, deelname geschiedt op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer(s) mocht(en) lijden als gevolg van de deelname. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.
2. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.
3. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement. De Organisator adviseert de Deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de deelname aan het Evenement sportmedisch te laten keuren.
4. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

artikel 4, Portretrecht

1. Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is.
 

Artikel 5, Copyright & Intellectueel Eigendom

1. Het auteursrecht op de inhoud, beeld en de vormgeving berust bij de Stichting Loopevenementen S.A.
Het is niet toegestaan de gegevens te gebruiken voor commerciële doeleinden, tenzij hiervoor vooraf schriftelijke toestemming gegeven is door de Stichting Loopevenementen S.A. Stichting Loopevenementen S.A. is eigenaar van de gegevens, hebben de auteursrechten en alle daarmee verbonden publicaties.
Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met onze internationale juridische afdeling in Belize.

Artikel 6, Toepasselijk recht

1. Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en de Stichting Loopevenementen S.A.is het Belizaans recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit deze rechtsverhouding zullen uitsluitend worden beslist door de Belizaanse rechter.

Artikel 7, Reglementen

1 Op de deelname door de Deelnemer aan het Evenement zijn van toepassing de Reglementen Spa Francorchamps Run, dat onderdeel uitmaakt van deze Algemene Voorwaarden.